Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obec Dolní Dunajovice

 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Dolní Dunajovice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Obecní úřad Dolní Dunajovice
   Zahradní 613
   691 85 Dolní Dunajovice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obecní úřad Dolní Dunajovice
   Zahradní 613
   691 85 Dolní Dunajovice
  • 4.3 Úřední hodiny
   Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
   Středa: 7:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   pevná linka: +420 519 500 053
   pevná linka: +420 519 517 105
  • 4.5 Čísla faxu
   fax: +420 519 500 050
  • 4.6 Adresa internetové stránky
   oficiální: http://www.dolni-dunajovice.cz/
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   podatelna: podatelna@dolni-dunajovice.cz
  • 4.8 Další elektronické adresy
   oficiální: obec@dolni-dunajovice.cz

 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 3823651, kód banky: 0100
   KB Mikulov
 • 6. IČO
  • 00283126
 • 7. DIČ
  • CZ00283126
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
  Písemně
  Osobně
  e-mailem
  elektronickým podáním
  Telefonicky

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:
  Lhůty

  Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
  Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
  Odvolání proti rozhodnutí a odmí

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti a podání je možno podat:
  Písemně
  Osobně
  e-mailem
  elektronickým podáním
  Telefonicky

 • 11. Opravné prostředky
  Co když orgán žádosti nevyhoví:pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá: odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne: o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí

 • 12. Formuláře OPRAVIT ODKAZ

 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací: informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce.

  Současně však doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy.
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
   rozhoduje:zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
   zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
   zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
   zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k pro
  • 14.2 Vydané právní předpisy - OPRAVIT ODKAZ

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence


 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - DOPLNIT ODKAZ

vyrocni_zprava_106_2013.pdf (Formát: pdf, Velikost: 114.30 KB)

vyrocni_zprava_106_2014.pdf (Formát: pdf, Velikost: 65.56 KB)

vyrocni_zprava_106_2015.pdf (Formát: pdf, Velikost: 65.14 KB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106_1999 Sb._za rok 2017.pdf (Formát: pdf, Velikost: 120.17 KB)

Výroční zpráva_106_1999 Sb._2018.pdf (Formát: pdf, Velikost: 119.18 KB)

Zodpovídá: hasnik

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena